encabezado
 
Shorinkan Argentina
Karate Shorinkan
Sensei Nakazato
Kobudo Shorinkan

Karate-Do

Grand Master Hanshi Judan
Shugoro Nakazato Sensei

Kobu-Do

     
Cintos negros de la escuela
Sensei Gustavo De Bernardi

Kyoshi Nabil Noujaim Sensei

 

Gustavo De Bernardi Sensei 

 
encabezado